Тръбопроводи за пара и гореща вода-УСЛУГИ-ТИ-СИТ България ЕООД-Технически надзор

Меню

Избрани услуги

Котли

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода...

повече информация
Съдове под налягане

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при...

повече информация
УСЛУГИ

Тръбопроводи за пара и гореща вода

Заявление от ползвателя за технически преглед на СПО
Договор за извършване на технически преглед

 

По смисъла на Наредбата за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане  /Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от  19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., бр. 88 от 24.10.2014г./:

"Тръбопровод за водна пара или гореща вода" е свързани помежду си тръбни елементи, които са предназначени за транспортиране на водна пара или гореща вода и които са неразделна част от система под налягане; тръбопроводът включва тръбите или системата от тръби, тръбни елементи, фитинги,компенсатори и други елементи, устойчиви на налягане.

Съгласно чл. 34а , ал.1 от ЗТИП и  Приложение 1 , т. 2  от НУРИЛОТНСПОВРС, органа за технически надзор към „ТИ-СИТ България” ЕООД извършва технически надзор на следните СПО в съответствие с НУБЕТНСН /Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от  19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., бр. 88 от 24.10.2014г./

  1. Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa ,включително и гореща вода с температура от 110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.

Видове технически прегледи и срокове за извършването им:

1. първоначални - след регистрирането на съоръженията по чл. 2, т. 5 от НУБЕТНСН;

2. периодични:

- на съоръженията по чл. 2, т. 5 - веднъж на 12 месеца;

3. периодични с изпитване на якост:

- на съоръженията по чл. 2, т. 5 - най-малко веднъж на 8 години;

4. след преустройство;

5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

7. по искане на ползвателя на съоръжението под налягане;

8. внезапни.

Ред за извършване на техническите прегледи:

Ползвателите на съоръжения под налягане по чл. 2, т. 1 - 6  от НУБЕТНСН, са длъжни след монтирането на стационарни съоръжения или придобиването на транспортируеми или нестационарни съоръжения, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред органите за технически надзор.Регистрирането на съоръженията под налягане се извършва по писмено заявление на ползвателите им.

За извършване на техническите прегледи по т. 1 - 7 от НУБЕТНСН ползвателите на стационарните съоръжения под налягане са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са регистрирали съоръженията. Прегледите се извършват във:

  • двуседмичен срок от получаването на заявлението - за прегледите по ал. 1, т. 1 и т. 4 - 6 от НУБЕТНСН;
  • шестседмичен срок от получаване на заявлението - за прегледите по т. 2, 3 от НУБЕТНСН

Датите за извършване на техническите прегледи се определят от Органът за технически  надзор и се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

Органът за технически надзор при „ТИ-СИТ България”ЕООД извършва:

- външен преглед - при всички технически прегледи;

- вътрешен преглед – не се извършва при тръбопроводите ;

- изпитване на якост - при следните технически прегледи:

  • първоначални - след регистрирането на съоръженията;
  • периодични с изпитване на якост;
  • след преустройство;
  • когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
  • след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

- проверка за наличието на маркировка за съответствие, когато такава се изисква от приложимите наредби по чл. 7 ЗТИП - при техническите прегледи по чл. 265, ал. 1, т. 1 и 4 от НУБЕТНСН;

При внезапните технически прегледи и при технически преглед по искане на ползвателя ОТН може да извърша някои или всичките прегледи, проверки и изпитвания.

След всеки технически преглед инспекторът на ОТН поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед.