Съдове под налягане-УСЛУГИ-ТИ-СИТ България ЕООД-Технически надзор

Меню

Избрани услуги

Котли

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода...

повече информация
Съдове под налягане

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при...

повече информация
УСЛУГИ

Съдове под налягане

Заявление от ползвателя за технически преглед на СПО
Договор за извършване на технически преглед

 

По смисъла на НАРЕДБАТА за устройството,безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане  /Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от  19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., бр. 88 от 24.10.2014г./:

 "Съд" е метален съд по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане.


Съгласно чл.34а , ал.1 от ЗТИП и  Приложение 1 , т. 2  от НУРИЛОТНСПОВРС органа за технически надзор към „ТИ-СИТ България” ЕООД извършва технически надзор на следните съоръжения с повишена опасност, в съответствие с НУБЕТНСН  /Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от  19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., бр. 88 от 24.10.2014г./

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:

 1. Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
 2. Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
 3. Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции;
 4. Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2,които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
 5.  Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори -изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
 6. Съдове за хладилни уредби;
 7. Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
 8. Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени,сгъстени или разтворени под налягане газове.
 9. Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас2 по ADR или RID.

Видове технически прегледи и срокове за извършването им:

 1. първоначални - след регистрирането на съоръженията;
 2.  периодични - най-малко веднъж на 4 години;
 3. периодични с изпитване на якост: - най-малко веднъж на 8 години;
 4. след преустройство;
 5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
 6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
 7. по искане на ползвателя на съоръжението под налягане;
 8. внезапни.
   

За извършване на техническите прегледи ,ползвателите на стационарни съоръжения под налягане са длъжни да отправят писмено заявление до Органа за технически надзор към „ТИ-СИТ България”ЕООД

Прегледите се извършват в следните срокове:
-  двуседмичен срок от получаването на заявлението - за прегледите по т. 1 и т. 4 - 6 от НУБЕТНСН;
- шестседмичен срок от получаване на заявлението - за прегледите по т. 2, 3 и 7 от НУБЕТНСН.
 

 • Датите за извършване на техническите прегледи се определят от Управителят на органа за технически надзор към „ТИ-СИТ България”ЕООД и се съобщават най-малко 7 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

  След всеки технически преглед, инспекторът на ОТН към „ТИ-СИТ България”ЕООД поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа за технически надзор, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.