Котли-УСЛУГИ-ТИ-СИТ България ЕООД-Технически надзор

Меню

Избрани услуги

Котли

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода...

повече информация
Съдове под налягане

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при...

повече информация
УСЛУГИ

Котли

Заявление от ползвателя за технически преглед на СПО
Договор за извършване на технически преглед

 По смисъла на Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и технически надзор на съоръжения под налягане:

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара

или за нагряване на вода под налягане, употребявани извън нея, включително директно свързаните към нея

приспособления, до точката за присъединяването й с други съоръжения.

"Парен котел" е котел, предназначен за производство на водна пара, употребявана извън него.

"Водогреен котел" е котел, предназначен за загряване на вода под налягане, употребявана извън него.

Съгласно чл. 34а , ал.1 от ЗТИП и  Приложение 1 , т. 2  от НУРИЛОТНСПОВРС органа за технически надзор към „ТИ-СИТ България” ЕООД извършва технически надзор на следните видове котли:

Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
1.  Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;

2. Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително.

Съгласно НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане /Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от  19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 от 21.01.2011 г., изм. и доп., бр. 99 от 16.12.2011 г., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., изм. и доп., бр. 49 от 13.06.2014 г., бр. 88 от 24.10.2014г./ котли са:

1. парни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

а) съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на  съоръженията под налягане;(съореженията по тази под точка не се контролират от орган за технически надзор,защото са с налягане над 0,05Мра)

б) с налягане до 0,05 МРа включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;

2. водогрейни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:

а) съгласно чл. 8, ал. 1, т. 3 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието насъоръженията под налягане; ;(съореженията по тази под точка не се контролират от орган за технически надзор,защото са с температура над 110°С)

б) за производство на гореща вода с температура до 110 °С включително, които не попадат в обхвата на Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на съоръженията под налягане;

Видове технически прегледи и срокове за извършването им:

1. първоначални - след регистрирането на съоръженията;
2. периодични - най-малко веднъж на 4 години;
3. периодични с изпитване на якост: - най-малко веднъж на 8 години;
4. след преустройство;
5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;
6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;
7. по искане на ползвателя на съоръжението под налягане;
8. внезапни.
 

Ред за извършване на техническите прегледи.

  • Ползвателя или собственика на СПО отправя писмено заявление доУправителя на ОТН;
  • Прегледите се извършват в двуседмичен срок от получаването на заявлението.
  • Инспекторите на ОТН извършват проверка на комплекта документи, представени от собственика (ползвателя) на СПО за изпълнение на първоначален технически преглед;
  •  Плануват периода в който трябва да се извършват периодичните технически прегледи;
  • Уведомяват по подходящ начин ползвателя на съоръженията за датата на която трябва да се извърши периодичният  технически преглед;
  • Техническите прегледи от Органът за технически надзор се извършват в присъствието на ползвателя им и на лицето, което поддържа котела или е извършило неговия ремонт или преустройство.

    След всеки технически преглед, ОТН поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа за технически надзор, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.