Газови съоръжения и инсталации-УСЛУГИ-ТИ-СИТ България ЕООД-Технически надзор

Меню

Избрани услуги

Котли

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода...

повече информация
Съдове под налягане

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при...

повече информация
УСЛУГИ

Газови съоръжения и инсталации

Заявление от ползвателя за технически преглед на СПО
Договор за извършване на технически преглед

 

Съгласно чл.34а , ал.1 от ЗТИП и  Приложение 1 , т.2  от НУРИЛОТНСПОВРС органа за технически надзор към „ТИ-СИТ България”ЕООДизвършва технически надзор на следните СПОв съответствие с НУБЕТНСН/ Приета с ПМС № 164 от 7.07.2008 г., обн., ДВ, бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г/

Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:

1. Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:

  • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;

2. Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:

  • Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
  • Газови уреди.

 

Техническия надзор се извършва в съответствие със следните Наредби: 

НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове (НУБЕТНГСИВВГ) 

 /Приета с ПМС № 243 от 10.09.2004 г., обн., ДВ, бр. 82 от 21.09.2004 г., в сила от 22.10.2004 г., изм., бр. 104 от 26.11.2004 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., изм. и доп., бр. 85 от 20.10.2006 г., бр. 64 от 18.07.2008 г., в сила от 19.08.2008 г., доп., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм., бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., бр. 50 от 17.06.2014 г., бр. 88 от 24.10.2014 г./

И

НАРЕДБА за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (НУБЕПРГСИУПГ)

/Приета с ПМС № 171 от 16.07.2004 г., обн., ДВ, бр. 67 от 2.08.2004 г., в сила от 3.09.2004 г., изм., бр. 78 от 30.09.2005 г., в сила от 1.10.2005 г., изм. и доп., бр. 32 от 18.04.2006 г., в сила от 1.01.2007 г., изм., бр. 40 от 16.05.2006 г., в сила от 5.05.2006 г., бр. 93 от 17.11.2006 г., бр. 46 от 12.06.2007 г., в сила от 12.06.2007 г., бр. 79 от 9.09.2008 г., в сила от 9.09.2008 г., изм. и доп., бр. 32 от 28.04.2009 г., изм., бр. 5 от 19.01.2010 г., бр. 7 отн21.01.2011 г., бр. 99 от 16.12.2011 г., изм. и доп., бр. 103 от 28.12.2012 г., в сила от 1.01.2013 г., изм., бр. 24 от 12.03.2013 г., доп., бр. 43 от 23.05.2014 г., изм. и доп., бр. 50 от 17.06.2014 г., бр. 88 от 24.10.2014 г./

Газови съоръжения и инсталации за природен газ са:

- разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и    газоизмервателните пунктове и табла;

-  газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации;

-  газопроводите и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ;

-  газовите уреди.

Заверка на инвестиционен проект:

На заверяване подлежат проектните части на инвестиционните проекти във фаза технически и/или работен проект, които се отнасят до монтирането в обектите на ГСИ.

Органите за технически надзор извършват експертиза на проектите в 20-дневен срок от получаването им, заверяват проектите или отказват да ги заверят и писмено уведомяват заявителя.

Органите за технически надзор заверяват с подпис и печат проектите , когато предвидените проектни решения съответстват на изискванията на НУБЕПРГСИУПГ и на Наредбата по чл. 200, ал. 2 от Закона за енергетиката, а когато не съответстват на тези изисквания, органите за технически надзор мотивират писмено отказите си да заверят проектите.

Обектите, в които функционират съоръжения по чл. 1а, т. 2,4,5 и 8 от НУБЕПРГСИУПГ, се изграждат по инвестиционни проекти, заверени от органите за технически надзор

Регистриране:

Ползвателите на съоръжения по чл. 1а, т. 2, 4, 5, 7 и 8 от НУБЕПРГСИУПГ са длъжни в 10-дневен срок след монтирането на стационарни съоръжения или придобиването на преносими газови уреди, но преди пускането им в експлоатация, да ги регистрират пред избран от тях орган за технически надзор.

Регистрирането на съоръженията по чл. 1а, т. 1 - 8 от НУБЕПРГСИУПГ се извършва по писмено заявление на ползвателите им, в което се посочват данни:

1. идентифициращи ползвателя;

2. за мястото на монтажа и/или експлоатацията на съоръжението;

3. за производителя и/или лицето, което ги е монтирало.

Към заявлението се прилагат:

1. За газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации, които попадат в обхвата на НСИОССН:

а) ревизионна книга;

б) копие от инструкцията за ползвателя по чл. 42, ал. 1 НСИОССН;

в) декларация за съответствие по чл. 68 НСИОССН;

г) копие от проекта по чл. 350, ал. 1от НУБЕПРГСИУПГ, когато такъв се изисква, и/или проект заснемане;

2. За разпределителните газопроводи и отклоненията от тях, газорегулаторните и газоизмервателните пунктове и табла;газопроводите и газорегулаторните пунктове на сградните газови инсталации;газопроводите и газорегулаторните пунктове на бутилковите инсталации за природен газ; за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП:

а) ревизионна книга;

б) копие от проекта по чл. 350, ал. 1 от НУБЕПРГСИУПГ  когато такъв се изисква, и/или проект заснемане, и/или копие от

заверената конструкторска документация по чл. 351, ал. 1 от НУБЕПРГСИ;

в) сертификати на устройствата за непосредствено ограничаване на налягането, регулаторите на

налягане, предпазно-отсекателните клапани и арматурата или декларация за съответствието им по чл. 68

НСИОССН и копие от инструкцията за ползвателя по чл. 42, ал. 1 НСИОССН;

г) копия от удостоверенията за качество на материалите, използвани при производството на

елементите под налягане;

д) протоколи за резултатите от изпитванията на якост на съоръжението и от изпитванията и контрола

на неразглобяемите му съединения;

3. За газови уреди:

а) ревизионна книга;

б) инструкциите по чл. 8, ал. 1, т. 1 и 2 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди/Приета с Постановление № 250 на Министерския съвет от 2003 г. (обн.,

ДВ, бр. 100 от 2003 г.; изм. и доп., бр. 24 и 40 от 2006 г./, или инструкциите по чл. 6 от Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди /Приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 75 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г.; отм., бр. 100 от 2003 г./

За газови уреди, пуснати на пазара на Република България след влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г. (отм.);

в) инструкция за експлоатация - за газови уреди, пуснати на пазара на Република България преди влизането в сила на Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди, приета с Постановление № 174 на Министерския съвет от 2000 г. (отм.).

За съоръжения, които са демонтирани и монтирани на ново място, както и в случаите по чл. 358в, ал. 1 от НУБЕПРГСИУПГ към заявлението по ал. 1 се прилагат и документите от досието по чл. 370ж от НУБЕПРГСИУПГ

Декларацията за съответствиепо ал. 2, т. 1, буква "в" не се изисква за стационарни съоръжения по чл. 1а, т. 3 - 6, демонтирани и монтирани на ново място, ако те са били регистрирани от органите за технически надзор по чл. 349, т. 1 или 2 преди влизането в сила на приложимите за съоръженията наредби по чл. 7 ЗТИП.

Заявлението за регистриране и представените документи се разглеждат от органите за технически надзор в срок 10 работни дни след получаването им.

Когато при проверката на документите не бъдат констатирани непълноти в представените документи и/или несъответствия на съоръжението с изискванията на НУБЕПРГСИУПГ, и/или несъответствия на декларацията за

съответствие по чл. 357, ал. 2, т. 1, буква "в" или т. 2, буква "в" с изискванията на Наредбите, органите за технически надзор регистрират съоръжението. Отказът за регистрация се мотивира писмено.

Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор,пред когото е регистрирал ГСИ, за всяко преустройство на съоръжението и да му представи следните документи:

1. обяснителна записка за извършените промени;

2. техническата документация, по която е извършено преустройството;

3. удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството;

4. декларация за съответствие - в случаите по чл. 352а от НУБЕПРГСИУПГ;

5. протоколи за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за проведените изпитвания - с изключение на случаите по чл. 352а от НУБЕПРГСИУПГ.

При промяна на ползвателя на ГСИ, новият ползвател е длъжен в 10-дневен срок от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.

Ползвателят по всяко време може да промени ОТН, който осъществява техническия надзор на ГСИ. В случай на такава промяна ползвателят е длъжен да регистрира съоръжението пред новоизбран ОТН и да му предостави досието на газовото съоръжение или инсталация. В този случай, ползвателят отправя до лицето, което първоначално е регистрирало съоръжението, писмено искане за предоставяне на досието, което съхранява.

Лицето е длъжно да предостави досието в срок 7 дни от получаване на искането.

Когато ГСИ  се бракува или не е експлоатирано повече от 12 месеца, ползвателят му е длъжен да уведоми за това органа за технически надзор, пред коготосъоръжението е регистрирано, в 10-дневен срок от настъпване на събитието.

Видове технически прегледи и срокове за извършването им:

На газовите съоръжения и инсталации за природен газ:

1. първоначални - след регистрирането на съоръженията;

2. периодични:

а) на съоръженията - веднъж на 12 месеца;

б) на газовите уреди - веднъж на две години;

3. периодични с изпитване на якост и плътност - на съоръженията, най-малко

веднъж на 10 години;

4. след преустройство;

5. когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

6. след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

7. по искане на ползвателя на съоръжението;

За извършване на техническите прегледи , ползвателите на стационарнитесъоръжения са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са регистрирали съоръженията.

Датите за извършване на техническите прегледи се определят от органите за технически надзор и се съобщават най-малко 5 дни предварително на ползвателя на съоръженията.

Органите за технически надзор извършват:

1. външен преглед - при всички технически прегледи;

2. изпитване на якост и плътност - при следните техническите прегледи:

След извършване на първоначален технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който съдържа:

1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

2. заключение за годността на съоръжението за безопасна експлоатация;

3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация - за съоръженията, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП;

4. срока за извършване на периодичен преглед.

 Актът за първоначален технически преглед се предоставя на ползвателя срещу подпис.

Органите за технически надзор записват резултатите от Периодичните технически прегледи на ГСИ в ревизионните им книги, като попълват ревизионен акт,който съдържа:

1. констатираните неизправности, нарушения и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или техническата документация на съоръжението;

2. заключение за годността на съоръжението за по-нататъшна безопасна

експлоатация и при какви условия може да се експлоатира;

3. срока за следващия периодичен преглед.

Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на съоръженията при поискване от органите за технически надзор.

След всеки технически преглед, ОТН поставя върху съоръжението близо до табелката на производителя стикер, върху който е записан регистрационният номер на органа, извършил техническия преглед, датата на извършване на прегледа и годината, през която трябва да се извърши следващият периодичен преглед. Стикерът трябва да е здраво закрепен, а обозначенията върху него трябва да са ясни, четливи и незаличими.

 Когато при техническите прегледи лицензираните органи за технически надзор установят , че съоръжението не е годно за по-нататъшна безопасна експлоатация, са длъжни писмено да уведомят за това регионалния отдел на ГД "ИДТН" в срок до два дни от датата на извършения преглед.

Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ:

Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;автомобилни газови уредби за втечнен въглеводороден газ; газови уреди,наричани по нататък "газови съоръжения и инсталации".

Регистриране:

Ползвателите на газови съоръжения и инсталации, които подлежат на технически надзор от Лицензиран ОТН, са длъжни в 7-дневен срок след монтирането им да ги регистрират пред избран от тях орган.

Регистрирането се извършва по писмено заявление на ползвателя, придружено с данни за адреса и мястото, където са монтирани газовите съоръжения и инсталации, и данни, идентифициращи техния ползвател, производител и/или лицето, което ги е монтирало, и:

1. за газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, горивни уредби, бутилкови инсталация или газови уреди, за които има наредби по чл. 7 ЗТИП - от ревизионна книга и два екземпляра от придружаващата документация и декларация за съответствие;

2. за газопроводи, газови съоръжения, газови инсталации, горивни уредби или бутилкови инсталации, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП - от ревизионна книга и следните документи в два екземпляра:

а) заверен проект по чл. 186 от НУБЕТНГСИВВГ и/или документация по чл. 187от НУБЕТНГСИВВГ;

б) удостоверения за качество на използваните материали;

в) протоколи за проведените изпитвания, за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за почистване на газопровода чрез продухване;

При регистрацията на газови съоръжения и инсталации, които са пуснати на пазара преди влизането в сила на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП, вместо декларацията за съответствие ползвателите представят конструкторската им документация, заверена от органите за технически надзор съгласно нормативните актове, които са били в сила по време на производството на съоръженията и инсталациите.

Заявленията за регистриране на газовите съоръжения и инсталации се разглеждат в срок 10 работни дни след получаването им. Ако не бъдат констатирани несъответствия на декларациите и/или непълноти в представените документи, органите за технически надзор регистрират съоръжението.

При непълноти в представените документи или несъответствия на декларациите органите за технически надзор дават възможност на ползвателя да ги отстрани в срок 10 работни дни.

Ползвателят е длъжен да уведоми органа за технически надзор, пред който е регистрирал газовото съоръжение или инсталация, за всяко тяхно преустройство и да му представи следните документи:

1. обяснителна записка за извършените промени;

2. техническата документация, по която е извършено преустройството;

3. удостоверения за качеството на материалите и съставните части, използвани при преустройството;

4. протоколи за резултатите от контрола без разрушаване на заварените съединения и за проведените изпитвания.

При промяна на ползвателя на газовото съоръжение или инсталация новият ползвател е длъжен в срок 10 работни дни от настъпване на промяната да уведоми за нея органа за технически надзор, който е регистрирал съоръжението.

Ползвателят по всяко време може да промени Лицензираният ОТН, който осъществява техническия надзор на газовото съоръжение или инсталация.

В случай на такава промяна, ползвателят е длъжен да регистрира газовото съоръжение или инсталация пред новоизбрано лице и да му предостави досието по на ГСИ, като ползвателят отправя до лицето, което първоначално е регистрирало газовото съоръжение или инсталация, писмено искане за предоставяне на досието по, което съхранява. Лицето е длъжно да предостави досието в срок 7 дни от получаване на искането.

Технически прегледи и проверки:

-  първоначални - след регистрирането им;

- периодични - най-малко веднъж на 8 години, а на газовите уреди - най-малко веднъж на една година;

- след преустройство;

-  когато не са експлоатирани повече от 12 месеца;

-  след подмяна или ремонт на елементи под налягане;

- по искане на ползвателя.

При техническите прегледи органите за технически надзор извършват:

1. проверка за съответствието на газовото съоръжение или инсталация с документите;

2. вътрешен и/или външен оглед;

3. проверка за наличието на маркировка за съответствие със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП - при първоначалния технически преглед;

4. функционални проверки и изпитвания

При първоначалните прегледите на газовите съоръжения и инсталации, с изключение на газовите уреди, не се извършват изпитванията т. 4, ако:

- крайният контрол при оценяването на съответствието със съществените изисквания на съответната наредба по чл. 7 ЗТИП е извършен след монтиране на съоръжението на обекта и не са изминали повече от 12 месеца от датата на извършването му;

- при вътрешния или външния оглед по ал. 2, т. 2 от НУБЕТНГСИВВГ не се установят неизправности или несъответствия с документите по чл. 191, ал. 3 или 4 от НУБЕТНГСИВВГ.

Органите за технически надзор най-малко веднъж на 12 месеца извършват външен оглед и функционални проверки на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации и бутилковите инсталации без спиране на експлоатацията им.

За извършване на първоначалните технически прегледи на газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации и газовите уреди техните ползватели са длъжни да отправят писмено заявление до органите за технически надзор, които са ги регистрирали. В срок 10 дни след получаване на писменото заявление органите за технически надзор извършват първоначалния технически преглед.

Ползвателите на ГСИ са длъжни да уведомят органите за технически надзор в срок 7 дни, когато:

- газопроводите, газовите съоръжения, газовите инсталации, горивните уредби, бутилковите инсталации  не са експлоатирани повече от 12 месеца;

Допуска се удължаване до 6 месеца на сроковете за периодични технически прегледи по писмено заявление на ползвателя на газопровода, газовото съоръжение, газовата инсталация, горивната уредба или бутилковата инсталация, в което той предлага нова дата за извършване на периодичния преглед и технически и организационни мерки за осигуряване на безопасната експлоатация в този срок.

За извършване на техническия преглед ползвателят осигурява спиране, почистване и възможност за извършване на съответния преглед на газовото съоръжение и инсталация.

Техническите прегледи се извършват в присъствието на ползвателя или на отговорното лице за безопасната експлоатация на СПО.

След извършване на първоначален технически преглед органите за технически надзор заверяват с подпис и печат ревизионната книга, предават я на ползвателя за съхранение и издават акт за първоначален технически преглед, който предоставят на ползвателя срещу подпис. Актът съдържа:

1. вида на извършените проверки и изпитвания и резултатите от тях;

2. заключение за годността на газовото съоръжение или инсталация за безопасна експлоатация;

3. разрешение или отказ за пускане в експлоатация - за съоръженията, за които няма наредби по чл. 7 ЗТИП;

4. срока за извършване на периодичен преглед.

Органите за технически надзор записват резултатите от извършените технически прегледи в ревизионните книги чрез попълване на ревизионен акт, в който посочват:

1. констатираните неизправности, нарушения, дефекти и други несъответствия с изискванията на наредбата и/или на техническата документация;

2. заключение за годността на съоръжението за по-нататъшната му безопасна експлоатация;

3. годината на следващия периодичен технически преглед;

4. стойността на работните параметри, ако бъдат намалени;

5. извършените допълнителни изпитвания и изследвания - техния вид и резултатите от тях с посочване на местата, откъдето са взети, образците за изпитване, както и на причините, които са наложили тези изпитвания.

Ползвателите са длъжни да предоставят ревизионните книги на газовите съоръжения и инсталации при поискване от органите за технически надзор.

Когато газопроводът, газовото съоръжение, газовата инсталация, бутилковата инсталация, газовият уред или АГУ се бракува, ползвателят е длъжен в 10-дневен срок да уведоми за това органите за технически надзор.

При появата на дефекти или износване на елементите на газопровода, газовото съоръжение, газовата инсталация, горивната уредба или бутилковата инсталация или когато са нарушени други изисквания за безопасност, посочени в документацията им, ползвателят може да поиска от органите за технически надзор разрешение за експлоатация при други условия или с по-ниски параметри.

Към искането по се прилагат необходимите изчисления, протоколи от изпитвания и експертни заключения, които доказват, че съоръжението или инсталацията може да работи безопасно при новите параметри и условия.

Органите за технически надзор и ползвателите на газовите съоръжения и инсталации съставят и съхраняват досие, което съдържа:

1. документите, представени при регистрацията;

2. актовете за техническите прегледи или проверки;

3. разрешението за експлоатация;

4. документите за извършени ремонти или преустройства, включително чертежи, изчисления, удостоверения за качество на вложените материали, протоколи от извършени изпитвания;

5. документите, издадени от органите за технически надзор.