ПРАВА ЗА ПОЛЗВАНЕ-ТИ-СИТ България ЕООД-Технически надзор

Меню

Избрани услуги

Котли

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода...

повече информация
Съдове под налягане

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при...

повече информация
УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, БИСКВИТКИ, GDRP

Този уебсайт е собственост на „ТИ-СИТ България” ЕООД, което има правото да прави всякакви промени в данните и условията без предварително уведомление.

С достъпа си до този сайт и информацията в него Вие приемате, че сте се запознали и приели условията по-долу.

Авторско право

Цялото съдържание на този сайт е предмет на авторското право на „ТИ-СИТ България” ЕООД, с всички запазени права и законни последици. Може да зареждате или да отпечатвате отделни страници и/или раздели при условие, че не нарушавате изискванията и допустимото от ЗАПСП. Вие не можете да възпроизвеждате, да предавате по електронен или друг начин, да модифицирате, да свързвате или използвате за каквато и да е публична или търговска цел този сайт без предварително изрично писмено разрешение на „ТИ-СИТ България ЕООД"

 

Връзки с други сайтове

„ТИ-СИТ България" ЕООД не носи отговорност за информация,съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки.

Отговорност

„ТИ-СИТ България" ЕООД поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски и  не носи никаква отговорност за последиците, свързани по какъвто и да е начин с достъпа Ви и използването на този сайт.

Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Тази информация се предоставя в съответствие с действащото законодателство без каквато и да била гаранция за нейната пригодност за дадена цел, ненакърнимост и безопасност от компютърни вируси или други заплахи.

„ТИ-СИТ България ЕООД" не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията. Ползването на данните и информацията, съдържаща се в сайта е по инициатива, воля, за сметка и на риск и отговорност на ползвателя при спазване ограниченията в полза на авторското право  на юридическото лице „ТИ-СИТ България” ЕООД , по ЗАПСП. Потребителят сам е отговорен за интерпретацията, точността, пълнотата и полезността на информацията, съдържаща се в сайта.

„ТИ-СИТ България" ЕООД не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до този сайт.

 

ПОЛИТИКА ОТНОСНО БИСКВИТКИТЕ

"Бисквитките" са малки текстови файлове, които даден уебсайт може да използва, за да разпознае повторно достъпващ го потребител. “Бисквитките“ се запазват на компютъра/ смартфона на потребителя, за да подпомогнат съхраняването на предпочитанията и друга информация, използвана от уеб страниците, които потребителят посещават. „Бисквитките“ не предоставят достъп на ТИ-СИТ България ЕООД  до компютъра на даден потребител, нито друга лична информация за него. Целта на „бисквитките“ е да подобрят потребителското взаимодействие със сайта. „Бисквитките“ не съдържат информация, която да идентифицира лично посетител на даден уебсайт, но личната информация, която ТИ-СИТ България ЕООД   съхранява за потребителите, може да бъде свързана с информацията, съхранявана във/или получена от "бисквитките".

При влизане в сайта всеки посетител се съгласява с "бисквитките", използвани за уебсайта  от Google Analytics и Search console. Нашият уебсайт може да използва "бисквитки", за да проследява колко пъти потребителят е посетил уебсайта, да проследява броя на посетителите на уебсайта, да определя и анализира използването на уебсайта от посетителите, да съхранява техническа информация, свързана с взаимодействието на посетителя с нашия уебсайт. В тези данни не се съдържа информация, която да идентифицира потребителя с дадено физическо лице и се събира единствено с цел подобряване функционалността на сайта.  Тази информация не се предоставя на трети лица, достъп до нея има единствено администратора на сайта. Данните в Гугъл анализ се съхраняват за срок от 14 месеца. Ако потребителят блокира "бисквитките", той няма да може да използва всички функции на сайта. 

Изтриване на бисквитки

По правило апликациите, използвани за сърфиране в уеб сайтове, позволяват запазването на бисквитки по подразбиране. Тази настройка може да бъде променена така, че автоматичното запаметяване на бисквитки да бъде блокирано в уеб браузъра или потребителят да бъде информиран всеки път, преди бисквитките да бъдат запаметени на компютъра. Детайлна информация за различните начини за работа с бисквитки може да бъде открита в настройките на апликацията уеб браузъра.

Потребителят може също така да изтрие "бисквитките", които вече са запазени в компютъра му. 

Ограничаването или изтриването на бисквитките може да се отрази нанякои функционалности на уеб сайта.

 

 ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ТИ-СИТ България ЕООД защитава поверителността на личните данни, в съответствие европейските и международни стандарти.

При контакт с ТИ-СИТ България ЕООД, вие може да споделите лична информация, която да ни помогне да ви идентифицираме (напр. име, имейл, адрес, телефонен номер). Това се нарича „лични данни“. Настоящата политика поставя основните принципи на защита на личните данни, според регламент General Data Protection Regulation (GDPR) (EU) 2016/679, от които се ръководи ТИ-СИТ България ЕООД като администратор на лични данни. В случай на въпроси, моля да се свържете ТИ-СИТ България ЕООД по имейл или чрез писмена кореспонденция на адресът посочен в контактната форма.

Лични данни, които ТИ-СИТ България ЕООД може да обработва:

 • На персонала на ТИ-СИТ България ЕООД, включително данни за връзка, автобиография, професионално развитие, служебно досие, придобивки, обезщетения и др.;
 • На клиентите във връзка с продуктите и услугите, които им предоставяме или за които ни питат;
 • На търговските партньори и персонала на доставчиците и други представители ТИ-СИТ България ЕООД за управлението на търговските отношения;
 • Личните данни на жалбоподателите, на лица, които са влезли в писмена кореспонденция с ТИ-СИТ България ЕООД или са предоставили документи, съдържащи техните и/или чужди лични данни, и на други лица, които са се свързали с ТИ-СИТ България ЕООД  в качеството му на администратор на данни;
 • Друга информация, събрана на хартиен носител или в електронен вид  от електронна поща или предоставени от куриер;
 • Информация, която събираме при Вашето посещение в сайта на ТИ-СИТ България ЕООД. Ние използваме бисквитки и други проследяващи технологии, които събират определени видове информация, когато посещавате нашата интернет страница. Моля, обърнете се към нашата политика за бисквитки за информация относно тези технологии и Вашите права в тази връзка.

ОСНОВАНИЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Съществуват най-различни правни основания, които ни позволяват да обработваме вашите лични данни, законосъобразно и в синхрон с изискванията на регламента за защита на личните данни.

Това може да се случи по следните начини:

ТИ-СИТ България ЕООД може да обработва Вашите данни, когато това е необходимо за изпълняването на легитимните интереси на компанията или за тези на трето лице, освен в случаи, в които фундаменталните човешки права и свободи надделяват над гореспоменатите интереси и това изисква защита на личните данни.

При определени обстоятелства, ще се наложи да се сдобием с изричното ви съгласие преди да предприемем дейност, която включва обработване на вашите лични данни. Това означава че, трябва да ни дадете съгласието си свободно изразено, без наша намеса, трябва да знаете с какво се съгласявате, затова ще се уверим че сме Ви предоставили достатъчно информация.

От вас трябва да се изиска да се съгласявате само с една обработка на данни в конкретен времеви период и за конкретната цел, поради която се обработват. Трябва да предоставите ясно и конкретно съгласие.  В някои случай, ще се налага да обработваме вашите лични данни, за да можем да изпълним дадени задължения, упоменати в договор или за да предприемем необходимите стъпки, за бъдещо подписване на договор. В съответствие с правните изисквания обработването на личните ви данни също би могло да бъде необходимо, за да може ТИ-СИТ България ЕООД да се съобрази или да изпълни определени правни задължения, като например искане от данъчен орган или съдебен спор. Вие имате правото да не се съгласите с обработване на Вашите лични данни в конкретни ситуации.

ПРИНЦИПИ НА ОБРАБОТВАНЕ

ТИ-СИТ България ЕООД обработва лични данни при пълно спазване на законосъобразност, добросъвестност и прозрачност по отношение на субекта на данните. Личните данни се обработват за изрично указани легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели. Количеството данни, което събираме и обработваме е сведено до минимум, само до необходимото във връзка с целите, за които се обработват. Личните данни са точни и при необходимост трябва да бъдат поддържани в актуален вид. Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват.

Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки. ТИ-СИТ България ЕООД, като администратор на данни носи отговорност и трябва да е в състояние да докаже спазването на приложимия Закон за защита на данните.

РЕГИСТРИ НА ОБРАБОТВАНИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

ТИ-СИТ България ЕООД поддържа наличието на възможност за общ преглед на всички дейности по обработване на данни в рамките на дружеството. Регистрите за обработването посочват изрично основанието и целта на обработката.

СВЕЖДАНЕ НА ДАННИТЕ ДО МИНИМУМ

ТИ-СИТ България ЕООД обработва лични данни само и доколкото те са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото за постигане на целите, свързани с дейността на дружеството. Всички допълнителни лични данни, които достигат до ТИ-СИТ България ЕООД  от друг източник, различен от субект на данни, трябва да се считат за инцидент във връзка със защитата на личните данни.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ

ТИ-СИТ България ЕООД  обработва лични данни за целите, за които първоначално са били събрани. Личните данни могат да бъдат обработвани за цели, различни от първоначалната цел, само ако те са съвместими и тясно свързани с първоначалната цел, както тя се разбира от съответния субект на данни. Всяка промяна в първоначалната цел на обработването ще бъде оценявана внимателно и ще бъде консултирана с отговорния служител по сигурността на личните данни, преди да се извърши по-нататъшно обработване

ТОЧНОСТ И ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Всички лични данни, обработвани от ТИ-СИТ България ЕООД трябва се съхраняват точни, пълни и в актуален вид, както е необходимо за целите на обработването.

ОГРАНИЧЕНИЕ НА СЪХРАНЕНИЕТО

ТИ-СИТ България ЕООД  запазва личните данни на хартиен носител или в електронен вид за конкретен срок, който няма да надвишава времето, необходимо за постигане на целта на обработването или срока, необходим за спазване на изискванията за запазване по приложимото вътрешно законодателство;

ТРАНСФЕР НА ЛИЧНИ ДАННИ

При осъществяване на търговската си дейност ТИ-СИТ България ЕООД може да предава данни на свързани лица или на трети страни само след като те гарантират, че защитата и сигурността на данните са обезпечени по подходящ начин. ТИ-СИТ България ЕООД не предава лични данни на страни извън ЕС.

НАРУШЕНИЕ НА СИГУРНОСТТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Всички нарушения на сигурността и защита на личните данни трябва да бъдат съобщавани на служителя по защита на данните незабавно според изискванията на закона.

ПРАВА НА ФИЗИЧЕСКИТЕ ЛИЦА

Съгласно Закона за защита на личните данни, субектите на данни имат следните индивидуални права във връзка с обработването на личните им данни:

 • Право на достъп до личните данни, обработвани от ТИ-СИТ България ЕООД или от трета страна – от името на ТИ-СИТ България ЕООД;
 • Право на коригиране, при което личните данни могат да бъдат изменени или да бъдат изтрити неточни или непълни лични данни;
 • Право на забравяне/изтриване, при което личните данни да бъдат окончателно премахнати;
 • Право на ограничаване на обработването, при което ТИ-СИТ България ЕООД временно или окончателно да прекрати обработването на всички или някои от личните данни на субекта на данните;
 • Право на преносимост на личните данни, при което да получат личните си данни в структуриран, широко използван, пригоден за машинно четене формат, даващ им възможност личните им данни да бъдат предоставени на друг администратор на данни от самите тях или от ТИ-СИТ България ЕООД;
 • Право на възражение срещу обработването на личните им данни, когато обработването се основава на съображения от обществен интерес или легитимен интерес;
 • Право да не бъдат обект на решение, основано единствено на автоматизирано вземане на индивидуални решения, включително профилиране, което поражда правно последствие или ги засяга в значителна степен.