ЗА НАС-ТИ-СИТ България ЕООД-Технически надзор

Меню

Избрани услуги

Котли

"Котел" е затворена метална конструкция, проектирана и предназначена за получаване на водна пара или за нагряване на вода...

повече информация
Съдове под налягане

Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при...

повече информация
ЗА НАС

Политиката на Органа за технически надзор (ОТН) към „ТИ-СИТ България” ЕООД по отношение на качеството има за цел завоюване и разширяване доверието на клиентите посредством компетентност, обективност и прецизност, прилагани в ежедневната работа.

Инспекторите в Органа за технически надзор спазват следните ПРАВИЛА ЗА КАЧЕСТВОТО:

                       

1.       КАЧЕСТВОТО НА НАШИТЕ УСЛУГИ И ЕФЕКТИВНОСТТА ОТ НАШАТА РАБОТА СА ГЛАВНИТЕ ЦЕЛИ НА ОРГАНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР.

2.       КАЧЕСТВОТО НА НАШАТА РАБОТА СЕ ОПРЕДЕЛЯ ОТ ИЗИСКВАНИЯТА НА ДЕЙСТВАЩИТЕ НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ, СТАНДАРТИ И НАРЪЧНИКА ПО КАЧЕСТВОТО, КАКТО И ОТ НАШАТА ОТГОВОРНОСТ ЗА КОРЕКТНО И ЧЕСТНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДЛАГАНИТЕ УСЛУГИ.

3.       ПРИ УСТАНОВЯВАНЕ НА НЕСЪОТВЕТСТВИЯ, ГРЕШКИ ИЛИ ДРУГИ ОСНОВАНИЯ ЗА ОТКЛОНЕНИЯ В КАЧЕСТВОТО НА НАШАТА РАБОТА, ВСЕКИ ОТ НАС СЕ СТРЕМИ ЗА ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ И СВОЕВРЕМЕННО УВЕДОМЯВАНЕ НА РЪКОВОДСТВОТО НА „ТИ-СИТ България”ЕООД

4.       В НАШАТА РАБОТА СПАЗВАМЕ СЛЕДНОТО ОСНОВНО ПРАВИЛО:

ИЗБЯГВАНЕТО НА ГРЕШКИТЕ ИМА ПРЕДИМСТВО ПРЕД ТЯХНОТО ОТСТРАНЯВАНЕ!

5.       КАЧЕСТВОТО НА УСЛУГИТЕ, ПРЕДЛАГАНИ ОТ ОРГАНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР ЗАВИСИ  И ОТ ТЕХНИЧЕСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ, КОИТО ПОДДЪРЖАМЕ В ТЕХНИЧЕСКА И МЕТРОЛОГИЧНА ИЗПРАВНОСТ.

6.       ВЗАИМНОТО УВАЖЕНИЕ И ПОМОЩ СА ОСНОВНИ ПОКАЗАТЕЛИ НА НАШИТЕ ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ОРГАНА ЗА ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР И ПРИ РАБОТАТА С НАШИТЕ ВЪЗЛОЖИТЕЛИ.

 

  Органът за технически надзор (ОТН)  към „ТИ-СИТ България” ЕООД ежегодно поддържа застарховка „Гражданска отговорност”, която се доказва със застрахователна полица от Застрахователното дружество „Армеец”.

  Органът за технически надзор към „ТИ–СИТ България” ЕООД притежава Лицензия №642/23.08.2010.06.2010 г. , съгласно чл.34а, ал.1, т.1 от Закон за техническите изисквания към продуктите издадена от Председателя на Държавната агенция за метрологичен и технически надзор за осъществяване на технически надзор на следните съоръженията с повишена опасност:

 • Стационарни котли с топлинна мощност над 116,3 kW:
 • Парни котли, работещи при свръхналягане до 0,05 MРa включително;
 • Водогрейни котли, работещи при температура на нагрятата вода до 110° C включително.
 • Съдове за сгъстени, втечнени или разтворени под налягане газове, пари или течности, при които налягането на газовете или парите при максималната допустима температура е по-голямо от 0,05 МРа над нормалното атмосферно налягане:
 • Стационарни метални съдове, на които произведението от обема в литри и налягането в мегапаскали е по-голямо от числото 100, както следва:
 • Метални съдове за флуиди от група 2, работещи при свръхналягане до 1,6 МРа и температура на стените на съда до 200° С, на които произведението от обема в литри и максималното допустимо налягане в мегапаскали не превишава числото 4000;
 •  Съдове в разпределителните уредби за напрежение в електрическите централи и подстанции;
 • Съдове, предназначени за съхраняване на флуиди от група 2, които се намират под налягане периодично при тяхното изпразване;
 • Колони за разделяне на газове при температура, по-ниска от минус 130° С, както и апаратите, непосредствено свързани с тях и образуващи едно съоръжение - топлообменници на разделителни колони, кондензатори - изпарители, изпарителни съдове, абсорбери, филтри и други;
 • Съдове за хладилни уредби;
 • Съдове за втечнени въглеводородни газове, предназначени за захранване с газ на газови съоръжения и инсталации по т. 2.4.2.1.
 • Стационарно монтирани бутилки за съхранение на втечнени, сгъстени или разтворени под налягане газове.
 • Резервоари, предназначени за транспортиране на вещества от клас 2 по ADR или RID.
 • Стационарни метални тръбопроводи за транспортиране на водна пара с налягане от 0,6 МРа до 8,0 MPa включително и гореща вода с температура от 110° С до 450° С включително и на които произведението от максималното допустимо налягане в мегапаскали и номиналния диаметър в милиметри е по-голямо от числото 100.
 • Газови съоръжения и инсталации за природен газ и за втечнен въглеводороден газ:
 • Газопроводи, съоръжения, инсталации и уреди за природен газ, както следва:
 • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с природен газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
 • Разпределителни газопроводи на разпределителните дружества за природен газ и съоръженията към тях;
 • Автомобилни газови уредби за компресиран природен газ;
 • Газови съоръжения и инсталации за втечнен въглеводороден газ, както следва:
 • Съоръжения, газопроводи, газови инсталации, газорегулаторни пунктове, бутилкови инсталации, сградни газови инсталации и други газови съоръжения, захранващи с втечнен въглеводороден газ газови уреди или котли в административни, жилищни и обществени сгради;
 • Газови уреди.